Stallingsvoorwaarden


De onderwerpen die aan bod komen, zijn:
 1. Toepasselijkheid
 2. Stallingsjaar
 3. Geboden, verboden
 4. Aansprakelijkheid/Verzekering
 5. Betalingen
 6. Geschillen
 7. Overgangsbepaling

1. Toepasselijkheid
 • De stallingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Vouwwagenstalling de Veld, hierna te noemen de Veld, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
 • De huurder is een ieder die enig object (zijnde vouwwagen, aanhangwagen of boot) stalt bij de Veld.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingsovereenkomst tussen de Veld en de huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder. De huurder heeft hierbij verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor ťťn jaar.

Terug naar boven

2. Stallingsjaar
 • Het stallingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
 • Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met de Veld worden overeengekomen.
 • Buiten de openingstijden is de stalling alleen toegankelijk na overleg met de Veld.

Terug naar boven

3. Geboden, Verboden
 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient de huurder deze af te leveren op het parkeerterrein. De Veld zorgt voor het stallen.
 • Indien de huurder het object wenst op te halen uit de stalling, dient hij/zij dit tenminste twee dagen van tevoren te melden aan de Veld, met vermelding van naam en cliŽntnummer.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Veld mag de stallingsruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan vouwwagen, aanhangwagen of boot.
 • De huurder dient gasflessen of jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit vouwwagen, aanhangwagen of boot te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
 • Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan vouwwagen, aanhangwagen, motor of boot te verrichten.
 • Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte te bevinden.
 • Als de periode tussen brengen en halen korter is dan zeven dagen, is de Veld genoodzaakt het object buiten te stallen.

Terug naar boven

4. Aansprakelijkheid/Verzekering
 • De huurder is verplicht het te stallen te verzekeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van de huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht, staan daar voor risico van de huurder.
 • De Veld is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan schuld van de Veld of personen in dienst van de Veld, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Terug naar boven

5. Betalingen
 • Binnen 1 maand na aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaarhuur door de Veld te zijn ontvangen.
 • Indien het overeengekomen stallingsjaar of gedeelte daarvan anders is dan de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar binnen 1 maand na aanvang de overeengekomen periode te geschieden.
 • De Veld heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal de huurder daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij/zij rechtswege in verzuim en heeft de Veld zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kan de Veld op de huurder verhalen.
 • De Veld heeft het recht het object onder zich te houden, totdat het aan hem verschuldigde geheel door de huurder voldaan is.
 • Bij onenigheid tussen de huurder en de stallingsvoorwaarden is de Veld gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij is restitutie van stallingsgeld niet mogelijk.
 • Na verkregen goedkeuring van de Veld is de huur van de stallingsruimte overdraagbaar bij verkoop van het object door de huurder tijdens het stallingsjaar. De nieuwe eigenaar dient de stallingsvoorwaarden na te leven.
 • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot gedeeltelijke terugbetaling van huur. De huurder dient de vervanging wel door te geven aan de Veld.

Terug naar boven

6. Geschillen
 • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter in Rotterdam.

Terug naar boven

7. Overgangsbepaling
 • De stallingsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2002. Diegenen die reeds eerder huurder waren van de Veld, krijgen voor aanvang van een stallingsjaar per 1 januari 2002 een exemplaar van de voorwaarden.
 • De stallingsvoorwaarden zullen ook op de huurders, genoemd in voorgaand punt, van toepassing zijn, tenzij zij voor 15 januari 2002 aan de Veld schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat zij de voorwaarden niet wensen te accepteren. Zij kunnen dan in overleg met de Veld trachten een oplossing te vinden.

Terug naar boven


Vouwwagenstalling de Veld - 06-51755315 - Beginpagina